آدرس مورد نظر برای دنبالک‌های این نوشته:
http://www.bahar-m.com/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/303

لیست دنبالک‌های نوشته شده برای یادداشت 'دوجنسیتی‌ها عامل ناامنی نیستند' .