شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
اشارت‌های تنهایی – 42

تنهایی، زمستان است؛ بوران است، با سوز ِ استخوان‌سوزش.


+ 41