شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
من، سراسیمه پیِ تصویری‌ام که بگوید «صبح به انتظار نشسته است». و چه خیال خامی.