شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
...

نوشتن حزب ماست. قسم می‌خوریم به تقدس کلمه و فاش می‌کنیم محرمانه‌هایش را.