شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
...

این روزها که دیگر دوراس، وولف، رویایی و آگامبن منبع سرخوشی نیستند باید به دنبال متنی نو بگردم. متنی بکر و دست‌نخورده تا واژه‌هایش را یکی یکی کشف کنم. کتاب شعر تازه‌ای یافته‌ام، می‌خوانم. اما به آنی کنار می‌رود. پس خوشی را چگونه می‌توان یافت؟ باید منبع‌اش را بیابم، منبعِ سرخوشی را، خالق را.