شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
زن

جوانیِ در بندِ زمانه. جوانیِ لب‌گزه‌ها. جوانیِ سکوت. جوانیِ منع. تب‌دار است جوانی. تبِ واقعه، تبِ زن بودن.

قهوه‌های سکوت - 14

فریاد کشیده بود، با بدخلقی زده بود بیرون. سه‌شنبه روزی بود. خودش را معرفی کرد بود به بیمارستان روانی. گفته بود نامش را در لیست ممنوع‌الملاقات‌ها بنویسند: «بنویسید: مرگ».


+ 13