شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
قهوه‌های سکوت - 13

در گزارش پزشکی قانونی نوشته بودند: «سنگینیِ سکوت». مرگ، صدایش را نشانه رفته بود.


+ 12

شیرین

شیرین‌بیان که می‌خورم، هوا ابری می‌شود. بوی خاکِ باران‌خورده می‌آید. هوا رو به خنکیِ خوشایند می‌رود. تیزیِ تاریکیِ روزگار، کمتر می‌شود. لبخند می‌آید روی لب‌ها و دیگر نمی‌رود.