شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
...

و به نخل‌های بریده سوگند
که جانِ شهر به صبوری آن‌ها بسته است.