شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | اشارت‌های تنهایی – 42 »

November 7, 2014 06:25 PM

من، سراسیمه پیِ تصویری‌ام که بگوید «صبح به انتظار نشسته است». و چه خیال خامی.