شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌های سکوت - 14 | Main | ... »

February 14, 2014 12:51 PM
زن

جوانیِ در بندِ زمانه. جوانیِ لب‌گزه‌ها. جوانیِ سکوت. جوانیِ منع. تب‌دار است جوانی. تبِ واقعه، تبِ زن بودن.