شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نامداراییِ درونی | Main | زن »

February 11, 2014 12:10 PM
قهوه‌های سکوت - 14

فریاد کشیده بود، با بدخلقی زده بود بیرون. سه‌شنبه روزی بود. خودش را معرفی کرد بود به بیمارستان روانی. گفته بود نامش را در لیست ممنوع‌الملاقات‌ها بنویسند: «بنویسید: مرگ».


+ 13