شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از روشنی‌ها و تاریکی‌هایِ عمر | Main | قهوه‌های سکوت - 14 »

January 13, 2014 12:32 PM
نامداراییِ درونی

هم‌آنان که گوشه‌ای نشسته‌اند و از رشد کثیف سرمایه‌داری در شهر تهران سخن می‌گویند و در نقد فاصله طبقاتی و تفاوت‌های فرهنگی قلم می‌زنند، فراموش نکنند تناقضات رفتاری‌شان را وقتی در مواجهه با گروه‌های مختلف شهری، یا حتا گروه‌های هم‌گونِ نزدیک‌شان قرار می‌گیرند. وقتی تلاش دارند برتری خود را با زبان فاخر و متفاوت، لهجه‌های عجیبِ فارسی و کلماتِ انگلیسیِ در هم و وسایلِ مدرن‌شان – که ناغافل برندهای معروف از کار درمی‌آیند - نشان دهند و به نوعی دوری‌گزینی طبقاتی و خودبرترپنداری دامن می‌زنند. اینها اگر ایجاد فاصله طبقاتیِ خودخواسته و نشان دادن تفاوت فرهنگی و دست بالا پنداشتن خود نیست، پس چیست؟