شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌های سکوت - 13 | Main | نامداراییِ درونی »

January 4, 2014 11:11 PM
از روشنی‌ها و تاریکی‌هایِ عمر

شب، باردارِ دوست داشتن است. روز، به کارِ سقط کردن.