شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« شیرین | Main | از روشنی‌ها و تاریکی‌هایِ عمر »

December 6, 2013 01:56 PM
قهوه‌های سکوت - 13

در گزارش پزشکی قانونی نوشته بودند: «سنگینیِ سکوت». مرگ، صدایش را نشانه رفته بود.


+ 12