شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | قهوه‌های سکوت - 13 »

December 6, 2013 12:04 PM
شیرین

شیرین‌بیان که می‌خورم، هوا ابری می‌شود. بوی خاکِ باران‌خورده می‌آید. هوا رو به خنکیِ خوشایند می‌رود. تیزیِ تاریکیِ روزگار، کمتر می‌شود. لبخند می‌آید روی لب‌ها و دیگر نمی‌رود.