شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ممنوع | Main | شیرین »

November 29, 2013 05:13 PM
.

مثل وقتی که اشک در چشم‌ها جمع شده، و از تماشای حجم بی‌انصافی‌ها و ناحقی‌ها، متعجب شده، همان‌جا بی‌حرکت مانده، همان‌جا سرد شده.