شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از دست‌ها - 10 | Main | نامه »

October 24, 2013 02:59 PM
از دفترچه‌‌ی همراه

آدمی برای فرار از سراشیبی تنهایی، به کژراهه‌ها چنگ می‌زند. می‌خواهد فرسودگی را پس زند، به دنبال آدم‌ها می‌رود، همه‌جا و به هر وسیله‌ای می‌خواهد در دسترس باشد/ در دسترس‌اش باشند. یک وقتی می‌بیند گم شده در پیچ و خم راه‌های رنگارنگ و باز هم تنهاست.