شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌های سکوت - 12 | Main | از دست‌ها - 10 »

October 10, 2013 11:23 PM
اشارت‌های تنهایی – 41

قدم بزنی در خیابان‌های عصرِ پنج‌شنبه‌ی دودِ تهران، به نیت فراموشی. یکی در گوش‌ات بخواند «این پخش که می‌کنی عطرت را، همین پخش که می‌کنی آن نمی‌دانم نامش میان همه خیابان‌های شهر». پر شوی از عصر جمعه و تب و لرز که افزون‌تر شود، دلت عود بخواهد و سکوت و تنهایی‌تر.


+ 40