شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | اشارت‌های تنهایی – 41 »

October 6, 2013 07:42 PM
قهوه‌های سکوت - 12

و منتظر پاسخ نمانده بود، پشت به دخترک کرده بود: «به قاعده‌ی سکوت‌ات، برایت کفن بریده‌اند». چشمانش را بسته و دور شده بود.


+ 11