شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | قهوه‌های سکوت - 12 »

September 18, 2013 08:06 PM
...

ناغافل رد درد تمام وجودش را می‌گیرد؛ مثل معتادی که بخواهد با جان کندن، تمام سلول‌هایش را از افیون پاک کند. عاشق درد می‌کشد و ترک می‌کند، درد می‌کشد و فراموش می‌کند. درد، سرما می‌اندازد به دل. عاشق می‌شود هم‌چون تنِ مرگ.