شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« بی‌ تویی | Main | ... »

September 15, 2013 09:21 PM
...

نیمه‌ی پنهان من، محروم از بازی با خیال؛ نشسته و رنجِ انتظار می‌کشد.