شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« قهوه‌های سکوت - 11 | Main | بی‌ تویی »

September 6, 2013 10:34 PM
زندگیِ خانه

چهار نشانه در خانه وجود دارد که جذبه‌اش مرا می‌گیرد و ماندگارم می‌کند: بو، کتاب، گل، عود. اولین مواجهه‌ام در هر فضای جدیدی بی‌شک بویِ آن فضاست. آن فضا و آدم‌هایش بعد از آن، با بوی نویافته یا قدیمی یا غریب، برایم روایت می‌شوند. با همین بوست که فضا در ذهنم تا ابد ثبت می‌شود. کافی‌ست حرفی از خانه‌ی سوم‌مان، یا خانه‌ی اول دوست ایکس یا خانه‌ی اجاره‌ای فلان سفر بیاید، قبل از مرور خاطره ابتدا بوی‌اش در بینی‌ام زنده می‌شود. دومین مواجهه‌ام، کاوش و گردش چشمانم بر روی سه عنصر دیگر (کتاب، گل و عود) است. باید از کنار کتاب‌ها گذر کنم، تا حس‌ام، دستانم، انگشتانم، بار کتاب‌ها را بگیرند و مرا در فضا نگه دارند. و مگر زندگی بی‌سرزندگی گل و جریان مواجِ عود هم معنا دارد؟ و خب، شرمسارم از اینکه گاهی با حضور یا غیاب این عناصر، آدم‌ها و فضای‌شان را قضاوت می‌کنم.