شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« من با موهایم با تو سخن می‌گویم | Main | زندگیِ خانه »

September 2, 2013 09:33 PM
قهوه‌های سکوت - 11

اینجا نشسته‌ام، در بی‌رمقیِ نور کافه. سایه‌روشن‌ها روی میز، قهوه‌ها و چای‌ها، روی صورت‌ها، دست‌ها، لبخندها، لب‌ها، کلمات. صدای احمد کایا پخش شده، Saza Niye Gelmedin می‌خواند. دود اندکی در فضاست. دستانم شاد است. مهربان که می‌شوند آبی زنگاره‌ای‌اند. آدم‌ها یک‌رنگ‌اند، خوب‌اند، نیرنگی ندارند. چای می‌نوشم، دست‌پخت قهوه‌چی ترک.
اینجا نشسته‌ام، در خیال‌ام.

+ 10