شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | قهوه‌های سکوت - 11 »

August 29, 2013 10:53 PM
من با موهایم با تو سخن می‌گویم

روی صندلی نشسته‌ام، صدای قیچی پیچیده در گوشم. به موهای انباشته‌ی روی زمین نگاه کرده‌ام و سری را در آینه دیده‌ام با موهایی کوتاه. چقدر مرگ و زندگی و دوست داشتن میان موها بوده که حالا دور ریخته شده. آرایشگر در چشم‌هایم خیره شده که اشک نمی‌ریزی؟ خندیده‌ام و سبک شده‌ام.