شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | من با موهایم با تو سخن می‌گویم »

August 27, 2013 12:52 PM
...

اگر این آگاهی ابدی در انسان بود که یک زخم را نه با یک تمامیت وحشتناکِ مرگ بلکه با یک زخم پاسخ دهند، و خیرخواهی سبک و شاد را جانشین بدخواهی سنگین و تیره کنند، دنیا جای بهتری برای زندگی می‌شد.
اگر رویا نمی‌دانیم، تمرین رویابینی کنیم، به جنگ با تمام رویاهای جهان نرویم.