شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | ... »

August 27, 2013 11:46 AM
.

اتفاق‌های ناخوشایند، پیچ‌های عجیب زندگی‌اند. باید حواست به سرعت باشد. تند بروی، مرگ تا آخر عمر دست از سرت برنمی‌دارد. این ناشی‌گریِ رانندگی هم سن و سال بردار نیست. زیاده‌روی کنی، هر جای زندگی، در خوشایندترین لحظات هم، می‌آید دست می‌گذارد روی گلوی‌ات و نایِ عقل و احساساتت را می‌گیرد. بعد از آن، همیشه یک پای‌ات ناباورانه بر زمین می‌رود. کنار دوست‌داشتن‌هایت، همیشه یک تنهایی و جدایی هم جا خوش می‌کند.