شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | . »

August 23, 2013 03:55 PM
.

چقدر باید برای آدم‌ها از حرمت کلمه گفت؟ چقدر باید کلمات را معنا کرد؟ ناخوش می‌شوم که این همه کلمه‌های عزیزم و عشقم و ... دست‌مایه شده. مردم، بی‌خیال، کلمه‌ها را پرت می‌کنند در صورت یکدیگر. کلمه شأن ندارد؟ کلمه زیست ندارد؟