شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« . | Main | . »

August 9, 2013 09:54 PM
.

آدمی با تمام تلاش‌اش به فراموشی، ناباورانه گیر می‌افتد در مقابل خاطره‌ی یک دست‌خط؛ کَم می‌آورد. لمس می‌کند کلماتِ دست‌خط را و چشمانش به جای مرور لبخندها و دیدار نهفته در حروف، پناهنده می‌شود به اشک.