شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« ... | Main | . »

August 5, 2013 09:45 PM
.

آن‌کس که با پافشاری تمام، سعی می‌کند بر ذهنِ بی‌قضاوت‌‌اش، زندگیِ پر از صداقت‌اش، حافظه‌ی پرشور و کم‌خطایش و زندگی پاک و بی‌غل و غش‌اش در هر فضایی و زمانی تاکید کند،‌ همو در نمایشی‌ترین حالت ممکن، معکوسی از خودش را برای مخاطب رمزگشایی می‌کند.