شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آخرین دیدار | Main | نامه دهم؛ بی‌نقاب »

May 12, 2013 06:50 PM
.

فرار می‌کنم از آدم‌ها. راه می‌روم پابه‌پای‌شان. فرار از آدم‌ها با آدم‌ها.