شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« عاشقانه‌ی آزار | Main | . »

May 10, 2013 07:35 PM
آخرین دیدار

بعد از سال‌ها اولین محبوب زندگیم را یافته‌ام. روی‌ام را برگردانده‌ام و نگاه‌اش را شناخته‌ام. سال‌های بی‌خبری از او را شمرده‌ام. هفده سال پیش خانواده‌هایمان ما را از هم جدا کردند. زل زده‌ام به او، به حلقه‌‌ای که در انگشت‌اش می‌درخشد و نوزادی که در آغوشش می‌خندد. ماتِ زندگی مانده‌ام. برمی‌گردم و به راهی ناشناخته می‌روم.