شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« شیراز | Main | آخرین دیدار »

May 8, 2013 07:40 PM
عاشقانه‌ی آزار

شده کسی عاشقِ رنجِ دیگری شود و نه خود دیگری؟ شده کسی معشوق‌اش رنج باشد؟