شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« بهار ِ نو | Main | زنبیلِ جهان - 5 »

April 1, 2013 09:10 PM
شاعر گمنام

آینه
شعر می‌خواند
برای تنهایان


فروردین 1392