شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« دنیای نام‌ها ـ 11 | Main | بهار ِ نو »

March 19, 2013 11:51 PM
زنبیلِ جهان - 4

مگر «درد» آه و ناله ندارد؟ مگر نمی‌کُشد، جان نمی‌گیرد؟ مگر اشک به چشم نمی‌نشاند؟ مگر قاتل نیست؟ پس چرا با «د» و «ر» که نرم‌اند و می‌خندند، خودش را به رخ می‌کشد؟ چرا «ق» و «گ» که نفس‌گیرند و سهم‌گین در «درد» جایی ندارند؟

+ 3