شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« آویخته از نیست | Main | زنبیلِ جهان - 4 »

March 1, 2013 08:23 PM
دنیای نام‌ها ـ 11

گفته بود «جانان». کشانده بود ما را به حرف، همین چند حرفِ جان. که «جانان» معشوقه‌‌ای کیمیاست. که نگاهش چون قوتِ باریکه‌های نور است بر اتاقی تاریک. که عاشق را می‌کشد به خیال، به جنونِ عشق.
حواسمان را برده بود «جانان». سر از پا نمی‌شناختیم، دل سپرده بودیم به همین چند حرفِ جان. یادمان به گذر زمان نبود. باریکه‌های نور داشتیم در شب. چای هم سرد شده بود. گرمی‌اش به عشق جانان رفته بود.

+ 10