شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« میل زیستن | Main | دنیای نام‌ها ـ 11 »

February 28, 2013 10:32 PM
آویخته از نیست

چشم‌
دست
برمی‌دارد
از دست
می‌رود
دست خیال تو


اسفندماه 91