شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نامه هفتم؛ ترس | Main | آویخته از نیست »

February 22, 2013 12:22 PM
میل زیستن

چشمانِ تو
جنون شعر است
چشمانِ تو
احتضار کلمه


4 اسفندماه 1391