شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« چای‌خانه محافظه‌کار | Main | نامه هفتم؛ ترس »

February 9, 2013 10:52 PM
نامه ششم؛ سوت ِ سکوت

بارت در سخن عاشق‌اش می‌گوید: «هیچ‌چیز زخم زننده‌تر از صدایی نیست که هم دوست‌داشتنی باشد و خسته». یک ابرو کنار پاراگراف باز می‌کنم:

هیچ‌چیز زخم‌زننده‌تر از
صدایِ نیست
نیست
گوش‌هایم
تهی شده است.

+ 5