شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« حق را چگونه می‌نویسند؟ | Main | تبانی »

January 24, 2013 08:39 PM
عاشقی در خفا

خودش را می‌بیند. خسته، نشسته گوشه‌ای. کتاب می‌خواند. به خودش لبخند می‌زند. انگار مادری که به فرزندش لبخند افتخار بزند. انگار مادری که بچه‌ی بزرگ و بالغ شده را دورادور می‌بیند. می‌بیند رنج‌هایش پایان یافته. می‌بیند فرزندش دارد ثمر می‌دهد. همین لبخند، لبخندِ خوشحالی ِ اشک‌آوری‌ست.