شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« نامه سوم؛ مکاشفه‌ی کلمات و معناها | Main | حق را چگونه می‌نویسند؟ »

January 20, 2013 09:44 PM
نامه چهارم؛ تصویر تو

reading love04.jpg


+ 3
نظرها:

یعنی دقیقا این اتفاق برام افتاده .... حس کردم..


Posted by: مهتا on February 7, 2013 02:09 PM


ارسال نظر:

Name:


Email:


Website:


Comment:Remember info?