شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از آرامشِ گم شده در شهر. 3 | Main | نامه یکم؛ در خنکای صبح »

January 15, 2013 09:53 PM
سرگردان

چمدان
به ماندن می‌اندیشد
کوله
به رفتنِ بی‌بازگشت.