شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« هم‌نشینی‌هایِ مدام با چای - 8 | Main | از آرامشِ گم شده در شهر. 3 »

January 11, 2013 10:20 PM
زنبیلِ جهان - 3

کلمه، فرزند رنج است
جهان، فرزندِ کلمه

+ 2