شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« زنبیلِ جهان - 2 | Main | قهوه‌هایِ سکوت – 10 »

January 8, 2013 09:29 PM
اشارت‌های تنهایی – 40

تنهــــــایی
رنجِ دست‌ها

+ 39