شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« از دست‌ها-9 | Main | اشارت‌های تنهایی – 40 »

January 7, 2013 09:05 PM
زنبیلِ جهان - 2

چرا بعد از این‌همه سال، «ا» خم نشده؟ راست‌قامت مانده. پیری ندارد. افتادگی ندارد. محکوم است همیشه جوان بماند. محکوم است زیر فشار زندگی قد خم نکند. اگر بازنشسته شود، چه حرفی جای‌اش می‌نشیند؟

+ 1