شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 39 | Main | زنبیلِ جهان - 2 »

January 6, 2013 09:36 PM
از دست‌ها-9

آسمان را خط زدند
بر دستانم حک شدم.

+ عکس از خودم
+ 8