شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« زنبیلِ جهان | Main | از دست‌ها-9 »

January 4, 2013 12:03 AM
اشارت‌های تنهایی – 39

یادم
چشمانت را
فراموش


+ 38