شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« تن، هم‌چون تاریخ | Main | زنبیلِ جهان »

January 2, 2013 11:16 PM
از فصل‌ها - 3

تنهایی، پاییز است. شاد. سبک. رنگارنگ. برگ‌ریزانِ تن.


+ بهار
+ زمستان