شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« معشوق‌خوانی | Main | از فصل‌ها - 3 »

December 30, 2012 10:04 PM
تن، هم‌چون تاریخ

لابد در زندگی پیشین‌ام، کافه‌‌ای داشته‌ام در کوچه‌های استانبول، نزدیک میدان استقلال. کافه‌داری که تمام سنگ‌فرش‌های شهرش را قدم زده و از بَر شده. کافه‌داری عاشق موسیقی کشورش، که به مشتریانش چای و کلمه می‌بخشیده.


+ تن، هم‌چون مفعول
+ تنِ ناگزیر
+ تن، هم‌چون اشتیاق
+ تن، هم‌چون ننگ
+ تن، هم‌چون نشانه