شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« اشارت‌های تنهایی – 38 | Main | تن، هم‌چون تاریخ »

December 28, 2012 04:56 PM
معشوق‌خوانی

هوشم
روان
هوشِ روانِ من روان
هوش‌روانِ من
صدایت