شعر


مجموعه شعر، انتشارات بوتیمار، 1391بایگانی


جست‌وجو

حقوق

Image: Intuitivmedia
Powered by: Movable Type 3.2
« میم | Main | معشوق‌خوانی »

December 22, 2012 09:57 PM
اشارت‌های تنهایی – 38

چه وقت تو، منِ خودت بوده‌ای؟

+ 37